Pravidla účasti v projektu Nový život díky plastice XI.

I. Vyhlašovatel:

MUDr. Tomáš Doležal, PLASTICKÁ CHIRURGIE PRAHA
IČ: 62887467
DIČ: CZ6701161940
Národní 32
110 00 Praha 1

II. Předmět veřejné soutěže:

provedení plastické operace za symbolickou cenu 5000,-Kč, na základě popsaného životního příběhu soutěžící/ho, kde soutěžící pravdivě popíše svůj dosavadní život a současně osvětlí důvody, které vedou k uskutečnění plastické operace.

III. Ceny veřejné soutěže:

plastické operace a to:

 • Facelift
 • Plastické operace nosu, očních víček a uší
 • Modelace prsou, zvětšení a zmenšení
 • Plastika břicha
 • Liposukce
 • Plastická operace stehen a paží

Soutěžící má nárok, dle podmínek uvedených v této veřejné soutěži a poté, co bude její/jeho životní příběh vybrán vyhlašovatelem jako vítězný, pouze na jednu plastickou operaci v ceně 5000,-Kč a to na plastickou operaci, kterou soutěžící sám/sama navrhne v zaslaném životním příběhu. V ceně plastické operace je zahrnuta pouze hodnota operatérské práce, a není zahrnut pobyt na klinice, narkóza, předoperační vyšetření, dopravné náklady soutěžící/ho, ubytování soutěžící/ho, náhrady související s nepřítomností soutěžící/ho v zaměstnání nebo jiné náklady, které vzniknou na straně soutěžící/ho.

IV. Podmínky veřejné soutěže:

V případě, že by soutěžící zneužil/a informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo využil/a by informace nebo údaje od třetích osob, které již byly nebo můžou být zveřejňovány, nebo v případě, že soutěžící použije část nebo celý životní příběh, který prožila třetí osoba a to bez jejího výslovného souhlasu, odpovídá soutěžící za škodu vzniklou v důsledku takovéhoto porušení a pro případ, že by došlo k provedení operace vyhlašovatelem soutěžiteli, zavazuje se soutěžící uhradit vzniklou škodu, včetně nákladů provedené operace v plné výši

 1. Soutěžící veřejné soutěže může být jen fyzická osoba, mající trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky, která
  1. dosáhla věku 18 let (tj. nejpozději v den zaslání svého příběhu dosáhla věku 18 let) nebo
  2. nedosáhla věku 18 let, ale zákonní zástupci této osoby vysloví souhlas s účastí nezletilé/ho ve veřejné soutěži a to samostatným e-mailem zaslaným z e-mailové adresy zákonných zástupců. V případě, že vyhlašovatelem veřejné soutěže bude vybrán příběh soutěžící/ho, která/ý nedosáhl/a zletilosti ke dni vyhlášení výsledků veřejné soutěže, bude proveden další postup k uskutečnění plastické operace pouze po písemném souhlasu zákonných zástupců soutěžící/ho. Za nezletilou/nezletilého může životní příběh zaslat i její/jeho zákonný zástupce, přičemž se na výherce hledí jako na soutěžící/ho dle podmínek uvedených v této veřejné soutěži, přičemž písemný souhlas dle předcházející věty tímto zůstává nedotčen.
    
 2. Soutěžící zašle způsobem a v rozsahu uvedeném v podmínkách veřejné soutěže svůj životní příběh, ve kterém současně popíše důvody, které ji/ho vedou k uskutečnění konkrétní plastické operace.
   
 3. Soutěžící zašle svůj příběh v termínu 1.7. 2021 -  30.9. 2021(včetně) prostřednictvím e-formuláře na stránce http://www.novyzivotdikyplastice.cz a zašle následující fotografie: 1x fotografie celé postavy a 3x foto problematických partií: 1x zepředu, 2x ze stran ve formátu .jpg nebo .gif, vložené do formuláře jako příloha. Soutěžící může svůj příběh včetně fotografií do 30.9. 2021 kdykoli vymazat a odhlásit se tak ze soutěže.
   
 4. Soutěžící v e-formuláři uvede své jméno, příjmení a bydliště, e-mailovou adresu a jeho odesláním potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící/ho pro účely veřejné soutěže. Soutěžící dále pro případ, že vyhraje plastickou operaci, projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas se zveřejněním zaslaného příběhu a souhlas s výhradním užíváním autorských práv k příběhu vyhlašovatelem veřejné soutěže počínaje dnem zveřejnění výsledků veřejné soutěže, přičemž úplata za poskytnutí užívání výhradních autorských práv je zahrnuta v nákladech plastické operace, které hradí vyhlašovatel veřejné soutěže. Jakékoliv jiné úplaty za výhradní užívání autorských práv k příběhu soutěžící/ho, soutěžící/mu nenáleží a pro případ, že by ke zveřejnění příběhu soutěžící/ho nedošlo, nemá soutěžící nárok na jakékoliv plnění od vyhlašovatele veřejné soutěže.
   
 5. Soutěžící se dále pro případ, že vyhraje plastickou operaci, zavazuje zúčastnit natáčení video příběhu a projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas s využitím a zveřejněním fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace vyhlašovatelem veřejné soutěže. Úplata za zveřejnění nebo využití fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění operace vyhlašovatelem veřejné soutěže je zahrnuta v nákladech plastické operace, které hradí vyhlašovatel veřejné soutěže. Jakékoli jiné úplaty ze strany vyhlašovatele veřejné soutěže, za výhradní užívání fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace soutěžící/mu nenáleží.
   
 6. Soutěžící odpovídá za obsah přihlašovaného příběhu, který nesmí obsahovat jakékoliv údaje, informace nebo okolnosti, které byly získány v rozporu s přísl. právními předpisy, nebo by obsahovaly údaje nebo informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo by byly neetické nebo odporovaly právním předpisům. V případě, že by z uvedených titulů stát, státní instituce, jakákoliv právnická nebo fyzická osoba uplatňovala jakékoliv nároky, odpovídá za ně v plném rozsahu soutěžící.
   
 7. Vyhlašovatel veřejné soutěže nejpozději do 16. 11. 2021 vybere min. 6 nejzajímavějších příběhů, především z hlediska potřebnosti a odůvodnění plastické operace a oznámí vítěze na stránkách www.novyzivotdikyplastice.cz, www.plastikapraha.cz, Facebooku Plastika Praha a Nový život díky plastice a u mediálních partnerů a zašle výhercům oznámení o výsledku veřejné soutěže s tím, že následně bude domluvený termín předoperační konzultace s vítězem veřejné soutěže a po jejím pozitivním výsledku termín předoperačního vyšetření a po pozitivním výsledku i termín provedení plastické operace. V případě, že dle odst. 8 tohoto článku, nebude realizovaná plastická operace u vítěze veřejné soutěže je vyhlašovatel veřejné soutěže oprávněn plastickou operaci neprovádět.
   
 8. Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo vybranou plastickou operaci u soutěžící/ho, které/ho příběh byl vybrán vyhlašovatelem jako vítězný, neprovést v případě, že:
  • předoperační vyšetření soutěžící/ho budou odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci neprovést nebo
  • předoperační konzultace mezi soutěžící/m a vyhlašovatelem bude odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci neprovést nebo
  • zdravotní stav soutěžící/ho, bude dle posouzení vyhlašovatele odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci z důvodů ohrožení zdraví nebo života soutěžící/ho, plastickou operaci neprovést nebo
  • jiné okolnosti na straně soutěžící/ho (např. porušení podmínek veřejné soutěže nebo změna podmínek nebo okolností na straně soutěžitele, zaslání více jak jednoho životního příběhu, zaslání nepravdivých nebo zavádějících informací atd.), dle posouzení vyhlašovatele, odůvodňovat rozhodnutí vyhlašovatele soutěže plastickou operaci neprovést.
 9. V případě, že se vybraný soutěžící, který potvrdí účast v soutěži, nedostaví na natáčení prvních frekvencí videa a realizace fotodokumentace nebo svou účast zruší 10 dnů a méně před ohlášeným natáčením videa je povinen zaplatit pokutu 15 000 Kč. Pokud se vybraný soutěžící nedostaví nebo odmítne účast v druhé části natáčení videa (časosběrný dokument) a realizace fotodokumentace již po provedeném zákroku je povinen zaplatit veškeré náklady na operaci, prsní implantáty nebo jiný materiál potřebný k operaci i náklady za natáčení časosběrného videa.

 
 

Hlavní partneři

 

Protože Nový život díky plastice není lhostejný k druhým a chce pomáhat ještě více, věnuje každý rok veškeré vybrané finanční prostředky od výherkyň (symbolickou částku za operaci) a partnerů projektu těm, kteří se bez cizí pomoci neobejdou, např. onkologickým pacientům v boji s rakovinou.

www.plastikapraha.cz | www.facebook.com/PlastikaPraha | www.youtube.com | Informace o zpracování osobních údajů pacientů